27 February 2024

Nowa Era w Policji Podkarpackiej: Inspektor Jarosław Tokarczyk na Czele

2 min read

Inspektor Jarosław Tokarczyk, urodzony w 1972 roku, został mianowany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Jego kariera w policji rozpoczęła się w 1995 roku w Komisariacie Policji w Piwnicznej-Zdroju. Przez lata służył w różnych jednostkach i na różnych stanowiskach, zdobywając doświadczenie i umiejętności, które teraz wykorzysta na nowym stanowisku.

Tokarczyk jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 2000-2003 pełnił funkcję oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Do 2007 roku był Kierownikiem Referatu Konwojowo-Ochronnego Sztabu Policji w KMP w Nowym Sączu. W latach 2007-2010 kierował Referatem w Nowym Sączu Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie.

W czerwcu 2011 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, a następnie w 2014 roku na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu. Od listopada 2015 roku pełnił funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu. W lipcu 2020 roku został powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Podczas ceremonii powołania, inspektor Tokarczyk podziękował za zaufanie i powierzenie mu nowych obowiązków. Zapewnił o ścisłej współpracy z przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych, a także o swoim zaangażowaniu w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu.

FAQ

1. Kim jest inspektor Jarosław Tokarczyk?
Inspektor Jarosław Tokarczyk to doświadczony policjant, który został mianowany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Swoją karierę w policji rozpoczął w 1995 roku.

2. Jakie doświadczenie ma inspektor Tokarczyk?
Inspektor Tokarczyk ma bogate doświadczenie w policji. Pełnił różne funkcje, w tym oficera dyżurnego, kierownika referatu, zastępcy komendanta miejskiego i komendanta miejskiego.

3. Jakie są plany inspektora Tokarczyka na nowym stanowisku?
Inspektor Tokarczyk zapewnił o ścisłej współpracy z przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu.

Wyjaśnienie terminów

Komendant Wojewódzki Policji – najwyższe stanowisko w strukturze wojewódzkiej policji. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za koordynację działań policji na terenie danego województwa.

Referat Konwojowo-Ochronny – jednostka w strukturze policji odpowiedzialna za ochronę i transport osób zatrzymanych, aresztowanych i skazanych.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji – osoba pełniąca funkcję zastępcy szefa miejskiej jednostki policji. Zastępca pomaga komendantowi w zarządzaniu jednostką i zastępuje go w razie jego nieobecności.